Med razdelitvijo in enotnostjo / Between Divide and Unity

 

Gregor Kovačič Bajt
28 min, 2016, Slovenija

Sodni stolp, petek, 8.9.2017, ob 16.00 uri.

O filmu

 

Med razdelitvijo in enotnostjo« je film brez konca. Je pripoved iraškega begunca Peymana, ki se je po različnih »brodolomih« po balkanski poti znašel v slovenskem/evropskem prostoru. Slikovito opisuje načine prilagajanja begunca tukajšnji družbi, prikazuje njegove eksistenčne probleme, soočanja z naraščajočim populizmom, ki se ne kaže samo v obliki nasilnih akcij skrajno desničarskih skupin ali s šopirjenjem sovražnega diskurza in poplavami izmov različnih vrst , temveč tudi kot progresivno in angažirano delovanje (beguncev) znotraj socialnega gibanja »Protirasistična fronta brez meja« in povezovanje s posamezniki ter skupinami delujočimi v Socialnem centru tovarne Rog, ki so (skupaj) skušali najti povezovalne načine in možnosti sobivanja beguncev z lokalno skupnostjo. Film govori o specifičnem času, ki je ostro zarezal meje med prostori, kulturami, jeziki, prepričanji in zgodovinami ter ustvaril nek med prostor ali meta prostor, v katerem je kot produkt zmesi ustvarjalne različnosti (sodelujočih), vzklila nova oblika družbene kohezivnosti. Slednja je izstopala iz tedanje ravni družbenega kot poznanega. Prej ni bila videna ali prepoznana. Pojavila se je kot fluidna forma, s svojevrstno, neenotno in nenehno spreminjajočo se identiteto. Kazala se je kot senca, ki se izmika soncu – v obliki skupka individualnih identitet ali identitetnih mrež, začasno tvorjene enosti, večplastnih socialnih in kulturnih ozadij, neenotnih pogledov in različnih intencij. Enotnost njenega delovanja se je odražala akcijsko, v različnih sferah družbeno političnega, v reprezentacijah in sprejemanju razlik in različnosti.

Režija

 
Gregor Kovačič Bajt
 

Gregor Kovačič Bajt je diplomiran akademski slikar. Iz študija slikarstva je diplomiral na Accademia di Belle Arti di Venezia za tem, ko je predhodno študiral likovno umetnost na University of Idaho USA, University of Cardiff Institute Wales GB in Visoki Šoli za Risanje in Slikanje v Ljubljani. Po končanem študiju se je zaposlil v filmskem studiu Viba film kot pomočnik direktorja. V naslednjih letih je delal na filmskih projektih kot režiser in scenarist, poučeval filmsko vzgojo in režiral gledališke igre. Delal je tudi v Hollywoodu z ekipo filmskih igralcev TV serije PRISON BREAK. Trenutno je učitelj na Waldorfski šoli.

Filmi:

 • Diamondes Mon Amour/2002
 • Lost in Space/2003
 • Beneške luči/2003
 • Kralj Matjaž/2004
 • Živa Linija/2014
 • Med razdelitvijo in enotnostjo/2016
 • Animirana risanka Palčica/2009, itd.

Ustvarjalci

 

Režija: Gregor Kovačič Bajt
Produkcija: Zavod Angart/AngartFilm

English

 
Synopsis
 

Between divide and unity’ is a film without an end. It’s a story of an Iranian refugee Peyman, who after different ‘wreckages’ on the Balkan roads found his way into Slovenian/European land. He picturesquely describes ways of a refugee having to adjust to the local society, the film also shows his existential problems and confrontations with ever-growing populism that doesn’t show only in the form of violent actions of far right-wing groups or by swaggering with hostile discourse and floods of all kinds of isms, but also in the form of progressive and engaged working (of refugees) within the social movement ‘Protirasistična fronta brez meja’ and connecting individuals and groups, working at the Social centre of Rog factory in Ljubljana. Together they tried to find connecting ways and possibilities for co-existing of refugees with the local community. The film talks about a specific time that cut deep into the borders of space, cultures, languages, beliefs and histories and created a kind of in-between-space or meta-space in which a new form of social cohesiveness sprung as a product of different creative potential of everyone involved.


 
Director
 

Gregor Kovačič Bajt

 

Gregor Kovačič Bajt is an academic painter. He graduated in painting from Accademia di Belle Arti di Venezia after studying art history at the University of Idaho USA, University of Cardiff, Institute Wales, UK and Arthouse College of Visual Arts in Ljubljana. After the studies he started working at the film studio Viba film as an assistant director. In the following years he was participating in film projects as a director and screenwriter, he was teaching film education and directed theatre plays. He also worked in Hollywood with a team of film actors for a TV series Prison Break. At the moment he’s a teacher in Waldorf school.

Selected filmography:

 • Diamondes Mon Amour/2002
 • Lost in Space/2003
 • Beneške luči/2003
 • Kralj Matjaž/2004
 • Živa Linija/2014
 • Med razdelitvijo in enotnostjo/2016
 • Animated cartoon Thumbelina/2009, etc.