Dokudoc izbrani 2019 – filmska kritika 

Alzheimer Cafe: Čas beži, a mi tega niti ne opazimo

 

Voditelj glasno bere in ponavlja številke, ki jih izžreba naprava Bingo. Medtem ko se številke spreminjajo, starejša gospa v rumeni srajci in bež jopici pozorno spremlja svoj listek. Malce navijaško čaka številko 33. Ko voditelj prebere število 50, se pošali s svojo prijateljico iz doma in nadaljuje s spremljanjem listka. Uvodni kader »Alzheimer Cafe« režiserja Martina Drakslerja je lažje pripisati fikciji kot dokumentaristiki, ampak kot nam ta 21-letni režiser prikaže v svojem drugem kratkometražnem filmu, je življenje preprosto prepolno boljših zgodb od tistih, ki si jih zamislimo sami.

»Alzheimer Cafe« spremlja življenji starejšega para, Ivana in Jožice Medica. Par je skupaj preživel 70 let življenja, kjer sta si delila dobro, zlo, srečo, žalost in v zadnjem času, odkar ima Ivan Alzheimerjevo bolezen, še pozabljanje. Življenji sta ju vodili od doma staršev, preko lastnega doma, do doma za ostarele, kjer skozi filmski objektiv spremljamo, kako spokojno uživata v času, ki jima je še ostal, čeprav dnevi postopoma postajajo vse težji.

Martin Draksler je do zdaj režiral le en kratkometražni igrani film z naslovom »Ona išče senco, on čaka« in se očitno ponaša z velikim talentom in potencialom za režijo. Čeprav je to očitno že od prvega, prej omenjenega kadra, pa z nadaljevanjem filma to dejstvo postaja še bolj očitno. Mladi Draksler se oddaljuje od zastarelih in na pol učinkovitih pristopov dokumentarne forme, ki jo pogosto zasledimo na televiziji. »Alzheimer Cafe« je film brez naracije v obliki režiserjevega ali karakterjevega glasu ter zaradi tega, da pusti lepši in bolj profesionalni vtis, ne uporablja pretenciozno forsiranega kadriranja. Ravno zato lahko govorimo o filmu, ki ima dušo.

Teža življenja in lepota starosti sta pred kamero v kontrastu. Jožičina jutranja rutina vstajanja iz postelje in nameščanja na voziček, da lahko obišče in nahrani svojega neokretnega moža, sta prikazani iskreno, takšni, kakršni pač sta. Podobno velja za preostanek njunega dneva ter niz dejavnosti, s katerimi se ukvarjata (Jožica se uči angleško, Ivan hodi na fizikalno terapijo). Prav vsakdanjost je kazalnik odnosa med njima. Njuna čustva drug do drugega so prijetna in iskrena ter se kažejo že na obrazni mimiki ali nežnem dotiku, ki je poln skrbi za drugega.

»Čas beži, a mi tega niti ne opazimo,« reče Ivan v enem trenutku in s tem popolno opiše to, kar režiser Draksler ponuja v tem 18-minutnem dokumentarcu. »Alzheimer Cafe« je zmagovalec letošnje 8. edicije festivala DOKUDOC, kjer je bil premierno prikazan.

Arman Fatić, filmski kritik 


‘Dokudoc’ review
 
Alzheimer Cafe:  Time goes by and we don’t even notice it…
 
The presenter reads aloud and repeats the numbers coming out of the bingo machine. As the numbers alternate the older lady in a yellow shirt and beige sweater closely follows her bingo sheet. In a gentle cheerleading spirit, she is expecting number 33. When the presenter reads number 50, she slowly jokes with her friend and then proceeds to follow the sheet. The introductory scene of Martin Draksler’s “Alzheimer Cafe” is much easier to attribute to fiction than documentary, but as this 21-year-old director shows in his second short film, life sometimes just serves much better stories than we can imagine.
“Alzheimer Cafe” follows the lives of the elderly couple Medica, Ivan and Jožica, who spent 70 years together sharing good, evil, happiness, sadness, and lately, as Ivan suffers from Alzheimer’s, the couple has begun to share oblivion. Their lives have led them from their parents’ home, through their own home to a nursing home, where now, through the film lens, we observe how calmly they enjoy the remaining days of life, however much life become harder every moment.
Martin Draclser has only one short film previously to this one (She’s Looking for the Shadow, He’s Waiting) and obviously a great talent and potential for directing. Although, from the already mentioned introductory footage, it is evident that by deeper penetration into the film, this thesis becomes more and more apparent. Young Draksler is moving away from the outdated and semi-effective approaches of the documentary form, which we can often see on TV. “Alzheimer Cafe” is a film that has no violent narration with the voice of a director or character, as well as pretentious forced framing to leave a more beautiful and professional impression. that is why it is a very soulful film.
The weight of life and the beauty of old age, contrasting themselves in front of the camera, unnoticed by the beholder. Jožica’s morning routine, getting out of bed and putting herself in a wheelchair, going to feed her immobile husband, are presented honestly as they are. The same is true of the rest of their day, and several different activities they engage in (for example, Jožica learns English, Ivan goes to physical therapy). It is this simplicity of everyday life that is the place where this couple’s connection is best seen. Their emotions are cordial and honest with one another, and even the smallest facial expression and movement they make is filled with caring for one another.
“Time goes by and we don’t even notice it,” says Ivan at one point in the film, perfectly describing what director Draclser serves to our audience, in this 18 minutes long documentary. “Alzheimer Cafe” premiered at the eighth edition of the Dokudoc International Documentary Film Festival where it also won the award for the best film.
 
Arman Fatić, film critic